Identiteit van de ondernemer
Hondengedragsdeskundige Frank Feijen,
Terschellingstraat 44, 5628LB Eindhoven
Telefoonnummer: 0681203091
E-mailadres: info@frankfeijen.nl
KvK-nummer: 69731837

Voor alle overeenkomsten tussen ondernemer en de consument zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle gedragsadviezen, trainingen, coaching, en alle andere diensten en zaken gerelateerd aan de diensten van de ondernemer.

1. Begrippen:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Hondengedragsdeskundige Frank Feijen
Hondengedragsdeskundige Frank Feijen is de ondernemer die op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen coaching, gedragsconsulten, gedragsadvies, Workshops, en gerelateerde diensten aanbiedt.
Cliënt
Rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van de ondernemer.
Dienst
De door ondernemer aangeboden, gedragsconsulten, coaching, gedragsadviezen en aanverwante diensten.
Overeenkomst
Overeenkomst waardoor de ondernemer zich verbindt tot het aanleveren doormiddel van de door haar aangeboden diensten en de cliënt tot betaling van deze dienst.

2. Aansprakelijkheid
2.1 De cliënt is ter allen tijden verantwoordelijk voor eventuele schade, welke door de cliënt zijn of haar hond veroorzaakt wordt. Deelname aan de diensten van de ondernemer is voor risico van de cliënt.
2.2 Indien de cliënt, meegebrachte bezoekers van cliënt of hond(en) van cliënt enige schade veroorzaken is cliënt hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. Dit geldt eveneens voor alle eventuele schade aan materialen van de ondernemer.
2.3 De ondernemer is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of derden is geheel voor risico van cliënt.
2.4 De ondernemer adviseert cliënt om een goede verzekering te hebben, dit geldt tevens voor de hond(en) van cliënt.

2.5 Cliënt, inclusief hond(en) van cliënt, welke dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door de ondernemer van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle mogelijke uit deze voortvloeiende gemaakte kosten zullen voor rekening van cliënt komen.
2.6 De ondernemer levert professionele diensten. Echter cliënt blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de te verkrijgen resultaten. De ondernemer heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn nimmer te geven.
2.7 de ondernemer is aangesloten bij de IACP (International Association of Canine Professionals.)
belangenvereniging voor hondengedragstherapeuten en professionals.

3. Deelname aan de diensten
3.1 De cliënt kan zich telefonisch melden en daarna via het inschrijfformulier via de website voor één van onze diensten aanmelden. Afspraken zijn dan overeengekomen.
3.2 De betaling dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan één van de consulten op de rekening van de ondernemer te zijn bijgeschreven dan wel na een consult contant te worden voldaan.
3.3 Wanneer cliënt tijdens een dienstverlening of traject stopt worden hiervan de kosten niet geretourneerd.

4. Betalingen
4.1 Cliënt zal het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen diensten doormiddel van een van de onderstaande mogelijkheden aan de ondernemer voldoen.
Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:
NL81 INGB 0681 0168 41, t.n.v. F. Feijen,
Op de dag van de dienst middels een contante betaling.
4.2 In het geval van een niet tijdige betaling zal de ondernemer geen diensten leveren.

5. Afmelden van de diensten
5.1 De cliënt dient minimaal 72 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, via E-mail de dienst te annuleren. In het geval dat de ondernemer geen bericht heeft ontvangen en terug heeft bevestigd, is er geen sprake van annulering.
5.2 Wanneer een hond van cliënt loops is dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Loopsheid is nimmer een reden tot terugbetaling aan cliënt.
5.3 Terugbetaling van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de cliënt. Enkel met toestemming van de ondernemer kan in deze worden afgeweken.
5.4 Indien een dienst geen doorgang mocht vinden zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
5.6 Bij overmacht kan de ondernemer een overeengekomen dienst tot 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van eventueel gemaakte kosten.
Tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen:
Bij heftig onweer of zware storm (in overleg en mede afhankelijk van de ernst van het onweer en of de storm).
Bij niet verwachtte, ernstige gladheid/bevriezing.
5.8 Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende animo kan de ondernemer deze annuleren. In dit geval zal het, mits reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan cliënt.
5.9 Indien een hond ziek, verwaarloosd, etc. is dan behoud de ondernemer zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling aan cliënt.

6. Gedragstherapie en overige trainingen
6.1 Een cliënt kan van de ondernemer gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.
6.2 Het door cliënt te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van de ondernemer.
6.3 Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van de ondernemer. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
6.4 De ondernemer kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter geen garanties gegeven. Hiervoor is deze materie te complex.
6.5 De ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een traject stop te zetten indien cliënt onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van de ondernemer onvoldoende opvolgt.

7. Overige
7.1 In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde gevallen niet voorzien, gelden de aanwijzingen van de ondernemer.
7.2 Tijdens diensten kunnen video’s of foto’s gemaakt worden, echter deze kunnen enkel door de ondernemer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wanneer de cliënt dit anders wenst zal dit voor aanvang van de dienst met de ondernemer moeten worden besproken.
7.3 Kennelijke (druk) fouten of vergissingen in het aanbod van de ondernemer op de website, Facebook of in andere publicaties, binden de ondernemer niet.
7.4 Op alle overeenkomsten gesloten met de ondernemer is het Nederlands recht van toepassing.

7.5 De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. Cliënt zal hiervan in dat geval op de hoogte worden gebracht.
7.6 De ondernemer behoudt het recht voor te allen tijde een cliënt te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze cliënt zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Ook bij onvoldoende motivatie van cliënt is dit mogelijk.
7.7 De ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, Facebook en andere mediums gegeven informatie.
7.8 Alle rechten van artikelen, content, blogs en dergelijke zijn voorbehouden aan de ondernemer. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid of op wat voor wijze dan ook worden gebruikt.

Scroll naar top